Przeskocz do treści

Statut

Statut Stowarzyszenia Za Piecem
tekst jednolity uchwalony dnia 23 maja 2018 roku

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Za Piecem i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy lub odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
§ 2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Płaza (woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Chrzanów).
 2. Stowarzyszenie prowadzi działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, może prowadzić działalność poza granicami RP w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania założonych celów.
§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 4

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia pełni Starosta Chrzanowski.

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać oddziały lub przedstawicielstwa za granicą, które działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych lub międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Członkostwo Stowarzyszenia w innych organizacjach zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo do używania własnych pieczęci, znaków organizacyjnych i innych oznaczeń własnej działalności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

§ 8
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym także członków Stowarzyszenia.

Rozdział II Cele i środki działania

§ 9
 1. Cele Stowarzyszenia:
  1. pogłębienie wiedzy o historii Płazy i powiatu chrzanowskiego,
  2. wzrost wiedzy na temat powiatu chrzanowskiego w kraju i za granicą,
  3. pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz zachowania dziedzictwa regionalnego,
  4. poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu,
  5. rozwój ekonomiczny regionu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych produktów żywnościowych,
  6. pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
  7. zintensyfikowanie współpracy na rzecz wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami, instytucjami, organizacjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
  8. zwiększenie poziomu cyfryzacji i informatyzacji społeczeństwa,
  9. poprawa jakości życia osób bezrobotnych lub wykluczonych z innego powodu.
§ 10
 1. Stowarzyszenie realizuje cele przez następujące działania:
  1. upowszechnianie wiedzy o historii Płazy i powiatu chrzanowskiego,
  2. pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji lokalnej wraz ze wzmacnianiem więzi społeczności lokalnej z historią i kulturą regionu,
  3. wspomaganie rozwoju ekonomicznego regionu w tym upowszechnianie lokalnych produktów żywnościowych,
  4. promowanie powiatu chrzanowskiego w kraju i za granicą,
  5. ochrona dziedzictwa kulturowego w regionie, w tym opracowywanie i realizacja programów ochrony zabytków, tradycji i kultury,
  6. ochrona środowiska w regionie,
  7. działalność kulturalno-oświatowa, w tym organizacja wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, i sportowych,
  8. organizacja kongresów, konferencji, seminariów, zlotów, koncertów, happeningów, festynów i innych imprez kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych,
  9. działalność wydawnicza oraz medialna w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania się,
  10. tworzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
  11. działania na rzecz cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa,
  12. działania na rzecz poprawy walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych,
  13. działalność profilaktyczna związana z patologiami lub wykluczeniami współczesnego społeczeństwa, jak np. przeciwdziałanie bezrobociu i uzależnieniom,
  14. samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie kampanii edukacyjnych oraz badań społecznych,
  15. promocja edukacji prozdrowotnej i ochronę zdrowia wszystkich obywateli,
  16. opracowywanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej i społecznej,
  17. organizacja i prowadzenie instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej
  18. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego,
  19. inicjowanie współpracy lokalnej, regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej,
  20. działalność charytatywna,
  21. promocja i organizacja wolontariatu.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Działalność nieodpłatna obejmuje działania wymienione w pkt. a-u ust. 1 § 10. Działalność odpłatna obejmuje działania wymienione w pkt. a-s ust. 1 § 10.

Rozdział III Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. oczekujących,
 3. wspierających,
 4. honorowych
§ 12

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie oraz ukończyła 18 lat i pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia oraz jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności regionu,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych albo nie została ubezwłasnowolniona,
 3. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
 4. przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia.
§ 13

Członkowie rzeczywiści mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
§ 14

Członkowie rzeczywiści mają obowiązek:

 1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 3. regularnego płacenia składek członkowskich,
 4. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 15
 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom po 6 miesiącach przynależności do Stowarzyszenia,
 2. Bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia przysługuje po 18 miesiącach przynależności do Stowarzyszenia.
§ 16
 1. Członkiem oczekującym może być osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Członkowie oczekujący mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w § 13 pkt. b-d.
 3. Członek oczekujący ma obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym związanych z działalnością Stowarzyszenia.
§ 17
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie posiada obywatelstwa polskiego,
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna. Jej interesy w Stowarzyszeniu reprezentuje wybrany przez nią przedstawiciel.
 3. Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w § 13 pkt. b-d.
 4. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, jest aktywnie zaangażowany w życie społeczności regionu i wspiera Stowarzyszenie finansowo.
§ 18
 1. Członków rzeczywistych, wspierających i oczekujących na podstawie ich pisemnej deklaracji przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia odpowiednią uchwałą.
 2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków rzeczywistych, wspierających i oczekujących zawsze motywując odmowę.
 3. Osobie, której odmówiono przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków według procedury opisanej w § 25.
 4. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie odwołania jest ostateczna.
 5. Osoba nieprzyjęta w poczet członków może starać się o ponowne przyjęcie po 5 latach, licząc od daty ostatniej odmowy przyjęcia.
§ 19
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w § 13 pkt. b-d.
 4. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym związane z działalnością Stowarzyszenia.
§ 20
 1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego półrocza każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie oczekujący, wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 21
 1. Utrata członkostwa rzeczywistego w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
  3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
  5. naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
  6. uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  7. braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
  8. nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  9. śmierci członka Stowarzyszenia,
  10. rozwiązania się Stowarzyszenia.
 1. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd zatwierdza w uchwale.
§ 22

Utrata członkostwa oczekującego w Stowarzyszeniu następuje na skutek takich samych przyczyn jak członka rzeczywistego, poza § 21 pkt. g, a także po pisemnym wycofaniu zgody swego rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 23

Utrata członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu następuje na skutek takich samych przyczyn jak członka rzeczywistego, poza § 21 pkt. g, a także utraty osobowości prawnej oraz braku wsparcia finansowego Stowarzyszenia.

§ 24

Utrata członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu następuje na skutek takich samych przyczyn jak członka rzeczywistego, poza § 21 pkt. g, a także po dobrowolnym zrzeczeniu się tej godności oraz pozbawieniu tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu.

§ 25
 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę lub odmowę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego Zgromadzenia.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty lub odmowy członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Rozdział IV Organy Stowarzyszenia

§ 26

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 27
 1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa sześć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 28
 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Przewodniczący zebrania, w uzasadnionych przypadkach, może zarządzić głosowanie tajne.
§ 29
 1. O posiedzeniach organów Stowarzyszenia zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia lub SMS na podany w deklaracji numer telefonu.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia w ciągu siedmiu dni jest zobowiązany do powiadomienia Zarządu o zmianie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
§ 30
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie rzeczywiści z głosem stanowiącym, członkowie oczekujący, wspierający i honorowi z głosem doradczym.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 31
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.
§ 32
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 3,
  4. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

4. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.

§ 33
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
  2. uchwalenie Statutu i jego zmian,
  3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków uzna to za stosowne,
  7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
  13. zatwierdzanie regulaminów działania oddziałów i przedstawicielstw,
  14. zatwierdzanie członkostwa Stowarzyszenia w krajowych lub międzynarodowych organizacjach.
 1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 34
 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z pięciu członków. W skład zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes ds. finansowych, Wiceprezes ds. projektowych, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym wybiera pięciu członków Zarządu.
 4. Funkcje Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika przypisuje wybranym członkom Zarząd.
§ 35

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
 4. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 5. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków,
 7. ustalenie wzorów własnych pieczęci, znaków organizacyjnych i innych oznaczeń,
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 9. powoływanie komisji doradczych, które działają na podstawie szczegółowo opracowanego regulaminu,
 10. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków,
 11. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 12. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
 13. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia.
§ 36
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.
§ 37

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:

 1. tworzyć biura,
 2. zatrudniać pracowników,
 3. angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.
§ 38

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 39
 1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
 2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.
 3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy § 21 ust. 1.
 4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
§ 40
 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
 5. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym wybiera 3 członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Funkcję Przewodniczącego przypisuje wybranemu członkowi Komisja Rewizyjna.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 41
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 2. Dokumenty Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący lub w uzasadnionych przypadkach upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego Członek Komisji Rewizyjnej.
§ 42
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd w określonym terminie.

2. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu jako głos doradczy.

§ 43

W wybieralnych organach Stowarzyszenia, w tej samej kadencji, nie mogą zasiadać członkowie pozostający w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 44
 1. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji przy spełnieniu warunków § 15 pkt. 2, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego wybieralnego organu Stowarzyszenia w każdej kadencji.
 2. Jeżeli brak w stowarzyszeniu członków, którzy mogą uzupełnić skład organów Stowarzyszenia w drodze kooptacji, ponieważ nie spełniają warunków § 15 pkt. 2 lub § 43 lub członkowie z uprawnieniami nie wyrażają zgody na udział w organach Stowarzyszenia, to do czasu nabrania odpowiednich uprawnień przez członków Stowarzyszenia skład organów Stowarzyszenia może być mniejszy, jednak Zarząd nie może liczyć mniej niż 3 członków i Komisja Rewizyjna nie może liczyć mniej niż 2 członków.
 3. Skład organów należy uzupełnić do 21 dni kalendarzowych od momentu nabrania uprawnień i wyrażenia zgody na kandydowanie członków Stowarzyszenia.
§ 45

Stowarzyszenie może korzystać z działalności wolontariuszy na podstawie odrębnego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

Rozdział V Majątek i fundusze

§ 46

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
 4. dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
 5. wpływów ze zbiórek publicznych, z loterii, aukcji, licytacji, przetargów i różnego rodzaju imprez,
 6. nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
 7. dochodów z kapitału,
 8. odsetek bankowych,
 9. wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
 10. z dotacji budżetowych, subwencji i innych dofinansowań.
§ 47
 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia darowizny, spadku, zapisu lub subwencji.
 3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 48
 1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem.
 2. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.
§ 49

Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód jest przeznaczany na jego cele statutowe.

§ 50

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI Składanie wniosków i skarg

§ 51
 1. Wnioski i skargi składane są w formie pisemnej na ręce Zarządu. Zarząd winien udzielić w każdym przypadku odpowiedzi pisemnej w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku lub skargi.
 2. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd kierując się innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

Rozdział VII Zmiany Statutu

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.